skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

Bijlage: Algemene Voorwaarden Optimaal Werk BV/Optimaal Arbo BV/Verzuim Beheer BV

Definities
1.1 Met ̍Opdrachtnemer̍ wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Optimaal Werk BV (KvK-nummer 28110998), Optimaal Arbo BV (KvK-nummer 65700155) en Verzuim Beheer B.V. (KvK-nummer 55450237), handelend onder de eigen namen, dan wel handelend onder één van de door haar in de registers van de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen.
1.2 Met ̍Opdrachtgever̍ wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op de partij aan wie door Opdrachtnemer een (vrijblijvend) aanbod is gedaan, dan wel de partij waarmee Opdrachtnemer uiteindelijk een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Met ̍Opdracht̍ wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op de in 3.1 van deze algemene voorwaarden omschreven totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De omvang van de Opdracht wordt bepaald door de inhoud van de Offerte.
1.4 Met ̍Offerte̍ wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op de door Opdrachtgever ondertekende akte, waarmee opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod doet aan een partij tot het aangaan van een opdracht, als bedoeld onder punt 1.3 van deze algemene voorwaarden.
1.5 Met ‘Factuur’ wordt in deze algemene voorwaarden gedoeld op een schriftelijk bescheiden dat dan wel vooraf (bij abonnementsgelden), dan wel incidenteel na dienstverlening (aanvullende dienstverlening) door Opdrachtnemer wordt verstuurd naar Opdrachtgever conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Opdrachten en overeenkomsten die Opdrachtgever aangaat met Opdrachtnemer.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk niet aanvaard door Opdrachtnemer (in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW).
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht om welke reden dan ook niet geldig blijkt en daardoor vernietigbaar is, doet deze vernietigbaarheid geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht.
2.5 Wanneer door Opdrachtnemer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Opdrachtnemer op directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet.

3. Geldigheidsduur Offerte & Totstandkoming Opdracht
3.1 Een Offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij in de Offerte anders is aangegeven. Op grond van gerechtvaardigde belangen kan de Opdrachtnemer de Offerte binnen de geldigheidsduur intrekken, dan wel intrekken (met terugwerkende kracht) binnen redelijke termijn nadat Opdrachtgever de Offerte heeft aanvaard.
3.2 Behoudens het gestelde in artikel 3.1 komt de Opdracht tot stand op het moment dat de Offerte door Opdrachtgever is ondertekend, deze in het bezit is gesteld van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer de Offerte heeft aanvaard. Aanvaarding kan geschieden in welke vorm dan ook.
3.3 Veranderingen van en aanvullingen op de Offerte hebben alleen gelding indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Opdrachtnemer. Expliciet geldt deze regel voor het geval de Opdrachtgever bij de aanvaarding van het aanbod van Opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de hand wijst en de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden aanbiedt.

4. Uitvoering Opdracht, Duur & Opzegging
4.1 Opdrachtnemer is vrij in de wijze waarop de te verrichten werkzaamheden worden verricht.
4.2 Alle in de Offerte of anderszins overeengekomen verplichtingen gelden (louter) voor Opdrachtnemer als inspanningsverplichtingen.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan te laten verrichten door derden. Deze derden kunnen zich rechtstreeks op deze algemene voorwaarden beroepen.
4.4 Tenzij de opdracht anders bepaalt, wordt de Opdracht aangegaan voor de duur van één jaar, met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde De Opdracht neemt echter niet eerder een aanvang dan nadat de Opdrachtgever aan alle verzoeken tot informatieverstrekking van Opdrachtnemer betreffende heeft voldaan.
4.5 De Opdracht wordt na verloop telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
4.6 Na afloop van de onder punt 4.4 bedoelde periode zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht op te zeggen. Deze opzegging dient aangetekend te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van de afloop van de contractsperiode.
4.7 Indien enige termijn door Opdrachtnemer wordt overschreden is Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden, dan wel betaling van de Opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren.

5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de door hem te verrichten Alle kosten die daaraan voor Opdrachtnemer verbonden zijn, kunnen worden verhaald op de Opdrachtgever.
5.2 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer alle informatie die nodig is voor het optimaal uitvoeren van de Opdracht. De Opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens.
5.3 Voor het vervullen van de Opdracht verleent Opdrachtgever de medewerkers, dan wel de door de Opdrachtnemer ten behoeve van haar werkzame derden, toegang tot het bedrijf.
5.4 De Opdrachtgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowet en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, dan wel onjuist inlichten van het personeel van Opdrachtgever op dit vlak.

6. Facturering
6.1 Opdrachtnemer factureert op basis van de vooraf gemaakte prijsafspraken. Abonnementsgelden worden vooraf in rekening gebracht. Overige dienstverlening wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
6.2 Indien geen prijs is overeengekomen wordt gefactureerd op basis van de ten tijde van de Opdracht bij de Opdrachtgever geldende tarieven. Deze tarieven kunnen te allen tijde eenzijdig door Opdrachtnemer worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van de kosten van Opdrachtnemer.
6.3 Betaalde aansluittarieven worden niet gecrediteerd, ook niet als een medewerker slechts een gedeelte van het jaar werkzaam is voor Opdrachtgever.
6.4 Tarieven en prijsafspraken zijn altijd exclusief de verplicht af te dragen belastingen, waaronder omzetbelasting.
6.5 Voorbereidingskosten kunnen door Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.6 Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of UWV op de Opdrachtnemer extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de Opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

7. Betaling, betalingstermijn & verrekening/opschorting
7.1 Betaling dient te geschieden in euro door overmaking op de in de Factuur opgenomen bankrekening.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
7.3 De Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald.
7.4 De Opdrachtgever is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd de haar aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen en/of de betaling daarvan op te schorten.
7.5 De Opdrachtgever is vanaf het moment dat het verzuim intreedt over het openstaande factuurbedrag een boeterente van 1% per maand verschuldigd, zulks met en minimum van € 50,- per maand. Voor de periode dat het verzuim langer dan 90 dagen voortduurt, is de Opdrachtgever een boeterente verschuldigd van 2% per maand, zulks met een minimum van € 50,- per maand.
7.6 Indien Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer voorts gerechtigd de rekening in of buiten rechte te laten incasseren door een derde. In dat geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze zullen worden vastgesteld op 15% van de vordering, zulks met een minimum van € 200,-.
7.7 Door Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten/boete, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door Opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

8. Tussentijdse Ontbinding
8.1 De Opdracht kan niet door de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij dit in deze algemene voorwaarden is opgenomen of anderszins is overeengekomen.
8.2 Niet tijdige betaling, als bedoeld in artikel 7.2, geldt voor de Opdrachtnemer als een geldige reden de Opdracht te ontbinden.
8.3 Indien de Opdrachtgever:
– niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting tegenover Opdrachtnemer;
– niet voldoet aan de in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden genoemde verplichting;.
– een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever bij de desbetreffende rechtbank is ingediend;
– surseance van betaling heeft aangevraagd;
– zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd;
– beslag op goederen van de Opdrachtgever wordt gelegd;
– onder bewind of curatele wordt gesteld,
heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Opdracht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele loonsancties in het geval zij haar werkzaamheden opschort op grond van artikel 8.3.
8.5 De beoordeling of sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden is overgelaten aan Opdrachtnemer en geldt tussen partijen als dwingend, tenzij de kwalificatie van Opdrachtnemer evident onjuist is.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht, hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, hetzij te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijze mogelijk wordt, hetzij de Opdracht, zonder rechtelijke tussenkomst en, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
9.2 Onder overmacht zal worden verstaan: elke buiten de directe invloed van Opdrachtnemer liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit de Opdracht tijdelijk of blijvend verhindert.
9.3 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het eerste lid, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te

10. Exoneratie
10.1 De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen ten aanzien van de re-integratie van haar werknemers. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor loonsancties en/of andere boetes en/of verhaalsancties van het UWV.
10.2 Als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins door de Opdrachtgever, dan wel door de uitvoering van de Opdracht (indirect) geleden schade kan uitsluitend op Opdrachtnemer worden verhaald indien deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of grove schuld van de Opdrachtnemer zelf.
10.3 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade en/of anderszins indirect door Opdrachtgever geleden schade.
10.4 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan wegens overschrijding van wettelijk voorgeschreven termijnen die direct, dan wel indirect, het gevolg is van een overtreding van het bepaalde in artikel 5.1.
10.5 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit handelingen van Opdrachtnemer in dossiers waarvan de behandeling bij aanvang van de Opdracht is overgenomen van Opdrachtgever zelf dan wel van een derde arbodeskundige.
10.6 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade van Opdrachtgever die geleden is in dossiers die bij beëindiging van de Opdracht, als bedoeld in artikel 4.6, zijn/worden overgedragen aan een derde.
10.7 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die het gevolg is van handelingen van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, dan wel ten gevolge van het niet nakomen door die derden van toezeggingen van of afspraken met die derden of personeel van hen.
10.8 In het geval Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het factuurbedrag van de Opdracht, zulks met als maximum € 10.000,- en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor dit bedrag van € 10.000,- dekking biedt.
10.9 Op straffe van verval van aansprakelijkheid dient een aansprakelijkstelling te zijn voorafgegaan door een bij Opdrachtnemer ingediende schriftelijke klacht. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen na verloop van zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraak betrekking hebben.

11. Vrijwaring
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder personeelsleden van Opdrachtgever, dan wel het UWV.
11.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen voor de kosten gemaakt ten behoeve van zijn juridische bijstand.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De intellectuele eigendomsrechten die eventueel mogen rusten op bescheiden die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zal te allen tijde in handen blijven van de Opdrachtnemer.
12.2 Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet toegestaan opgeleverde bescheiden ter beschikking te stellen aan derden.

13. Varia
13.1 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten inhoudende dat er op van tevoren vaststaande uren diensten door de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of casemanager worden geleverd, geldt het volgende: De Opdrachtgever draagt zorg voor het in- en opvullen van de agenda van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of casemanager en is derhalve zelf volledig verantwoordelijk voor de invulling van de tijd die vrij komt indien een afspraak geannuleerd wordt. De Opdrachtgever behoudt zich in die gevallen waarbij de annulering direct te wijten is aan het gedrag van Opdrachtgever het recht voor om de tevoren geplande uren volledig in rekening te brengen.
13.2 Indien de opdrachtgever met de Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten inhoudende dat er per verzuimsituatie op verrichtingenbasis wordt gewerkt, geldt het volgende: Indien een werknemer niet dan wel zonder annulering uiterlijk 48 uur van te voren vooraf of te laat op het geplande en uitgenodigde spreekuur dan wel gesprek verschijnt, worden de verrichtingtarieven te allen tijde aan werkgever in rekening gebracht.
13.3 Het is Opdrachtgever gedurende de Opdracht en in een periode van twee jaren nadien niet toegestaan werknemers, dan wel andere aan Opdrachtnemer gelieerde personen c.q. entiteiten, in dienst te nemen, dan wel direct of indirect gebruik te maken van diensten van entiteiten c.q. natuurlijke personen waarin of ten behoeve waarvan dergelijke werknemers of aan Opdrachtnemer gelieerde personen werkzaam zijn.
13.4 Bij overtreding van het in artikel 13.3 gestelde verbeurt Opdrachtgever een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,-.

14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle directe, dan wel indirecte, geschillen betrekking hebbende op de Opdracht die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, dienen te worden voorgelegd aan de daartoe absoluut bevoegde rechter te ̍s-Gravenhage.

De Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlandse recht.

Back To Top